AÇIK KAYNAK DİJİTAL İÇERİK ÜRETME PROJESİ

"Gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Başvurularınız değerlendirildikten sonra sonuçlar hakkında e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

Açık kaynak felsefesinin, toplumların gelişmesine, kültürün yaygınlaşmasına, paylaşımların, bilinç ve farkındalığın artırılmasına büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bu yaklaşımın ülkemizde daha da gelişmesi ve yaygınlaşması için 2019 yılında başlattığı AÇIK KAYNAK DİJİTAL İÇERİK ÜRETME PROJESİ hızla büyümeye ve yeni eserler ortaya koymaya devam etmektedir. Bu proje kapsamında hayata geçirilen kitap serisinde; “Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler”, “Dijital Oyunlar-1” ve “Dijital Oyunlar-2” olmak üzere bugüne kadar üç kitap yayınlanmıştır. Açık kaynak kitap serinin dördüncü kitabı için yeni bir çağrıya çıkılmaktadır. Projenin bu 4. Çağrısı ile “Dijitalleşmenin Teknolojik ve İnsani Boyutu başlıklı yeni bir açık kaynak kitap bölümü oluşturulması hedeflenmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki gerek BTK Akademi, gerekse Güvenli İnternet Merkezi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırarak açık kaynak felsefesi ile;

· Dijital okuryazar-üretir-korur-paylaşırlığın yaygınlaşmasına katkı sağlamak, internetin insani boyutu, dijital etik ve güvenlik ana başlığı altında farklı konularda bilgiyi geniş bir okuyucu kitlesine aktarmak,

· Dijital güvenlik gibi bireyi etkileyen ve bireyin bizzat tarafı ve öznesi olduğu konularda okuyucuların kritik düşünme becerilerini geliştirmek, farkındalıklarını artırmak ve böylece daha bilinçli ve sorumlu dijital vatandaşlar olmalarını teşvik etmek,

· Teknoloji, internet ve sosyal medya gibi çok geniş kullanıcı kitlesine sahip Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) bilinçli, güvenli ve etkin kullanılmasına hizmet etmek, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak toplumun her kesiminde farkındalığı artırmak,

· İnternetin insani boyutunu oluşturan ve insanları doğrudan ilgilendiren ve etkileyen konularda kullanıcıların bilgilerini ve farkındalıklarını artırmak,

· Bireylerin kendilerini doğrudan etkileyen teknoloji, internet ve sosyal medya konularında dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine ve öğrenmelerine katkı sağlamak,

· Gerek sınıf içi eğitimlerle gerekse çevrim içi eğitim içerikleri ile kamu ve özel sektöre bilgi birikimi ve tecrübe aktarımına katkı sağlamak,

· Kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir yere sahip olan kaliteli içerikleri üretmek,

· Teknoloji alanındaki güncel konularda ve güncelliği olan bilgileri geniş kitlelerin kullanımına açmak,

· Pandemi, deprem vb. afet durumlarında çocukların ve gençlerin ihtiyaç duyabilecekleri sosyal etkinlikler, faaliyetler, sorumluluklar, paylaşımlar ve üretimler ile BİT kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak ortamları oluşturmak,

· Dijital ortamda etik ve ahlaki değerlerin farkında olan ve toplumsal faydayı ön planda tutan kullanıcı sayılarını artırmak için çalışmalar yapmak,

· Yeni teknolojilerin hayata entegrasyonu konusunda farkındalık oluşturacak içerik üretilmesini sağlamak.

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi’nin temel amacı, BİT’in ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak, bilgi toplumundan sevgi toplumuna geçiş yapmaya yönelik pozitif içerik geliştirilmesine katkılar sağlamaktır.

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında bugüne kadar;

- “Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler” kitabı,

- “Dijital Oyunlar-1” ve “Dijital Oyunlar-2” kitabı,

- İnternet ve teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik lise ve üniversite öğrencilerinin yarıştığı “Açık Kaynak Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması”,

- İlköğretim ve lise öğrencilerinin yarıştığı “İnternettesin! Güvende misin?” temalı videonu çek-gönder yarışması,

- “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” Projesine destek olunarak eğitim içerikleri oluşturulması

gibi birçok çalışma ve faaliyet ile pozitif içerik üretilmesi sağlanmıştır.

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesinin devamında insansız teknolojilerin hayatımıza girdiği şu günlerde dijital güvenlik, dijital etik, dijital mahremiyet, dijital gizlilik, siber zorbalık gibi internet ve insanlar arasındaki etkileşimleri irdeleyen internetin insani boyutu ile teknolojinin evrimi olarak bilinen dijital dönüşüm konusunda çocuklar, yetişkinler, üreticiler ve kullanıcılar için pozitif Türkçe içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, yapılan çalışmaların yayılmasına, yaygınlaştırılmasına ve literatüre katkı sağlamak amacıyla bu projenin dördüncü çağrısı “Dijitalleşmenin Teknolojik ve İnsani Boyutu” kitap bölümü yazma olarak belirlenmiştir.

Proje Motivasyonumuz

Dijitalleşme çağında bilgi okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı becerilerine sahip olmak gerekli ve önemlidir. Günümüzde dijital ortamlar birçok fırsatlar sunmakla birlikte, beraberinde riskler ve tehditler de oluşturmaktadır. Bu riskler hakkında bilgi sahibi olunması iyi bir dijital vatandaş olabilmenin ilk adımıdır.

İnsanın varoluşundan bugüne kadar teknoloji alanında hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmıştır. Nesnelerin interneti, yapay zekâ, blok zincir, artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerin insan hayatını kolaylaştırmak için kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüze kadar elde edilen tüm bu teknolojik gelişim ve dijital dönüşümün yine insan yararına kullanılması anlamına gelen Endüstri 5.0 kavramı ile birlikte pek çok sektör hızlı bir değişim yaşamaktadır. Eğitimden sağlığa, kamu hizmetlerinden medyaya kadar pek çok alanda bu dönüşüm görülmektedir. Yaşanan bu dijital dönüşümle birlikte, verimlilik ve karlılık artmakta, gereksiz iş gücü azalmakta, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanmaktadır.

Süper akıllı toplum olarak nitelendirilen Toplum 5.0 ile teknolojinin sunduğu imkânların insanlar tarafından kontrol edilerek insanlığın yararına kullanılması ile süper akıllı toplumların oluşturulması öngörülmektedir. Merkezinde insan olan Toplum 5.0 kavramıyla birlikte sosyal ilişkiler, endüstri, ekonomi, kurumlar gibi kavramların yeniden şekillenmesi söz konusudur. Bu kapsamda, yeni teknolojiler ve yeni teknolojilerin hayata entegrasyonu ile bu entegrasyonun olumlu ve olası olumsuz etkileri konusunda toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu alanda yapılan çalışmalar ve mevcut kaynaklar incelendiğinde; dijital etik ve güvenlik ile internetin insani boyutunun geniş kapsamlı olarak ele alınmadığı değerlendirilmektedir. Ülkemizde gün geçtikçe teknolojiye olan ilginin hızla arttığı başta çocuklar ve gençler olmak üzere yetişkinler kapsamında da bazı risk, tehdit ve tehlikeler oluşturmasına karşılık, bu konudaki çalışmaların azlığı, içerik zenginliğinin yeteri kadar olmayışı, açık kaynak bir platformun yokluğu ve özellikle ülkemizde bu konuda bilgi birikimi olan uzmanların ve akademisyenlerin oluşturduğu içeriklerin yeterince kamuoyuna yaygınlaştırılamadığı ve tüm bunlarla ilgili daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği düşüncesi bizim ana motivasyonumuzdur.

Projenin Amacı

Açık Bilgi Vakfı (Open Knowledge Foundation) açık kaynağı; “herhangi bir telif hakkı, patent ya da herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılan kaynak” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle “herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilen, tekrar kullanılabilen ve paylaşılabilen araştırma veya gözlem sonuçları” açık kaynak olarak ifade edilmektedir.

Projenin amacı, dijitalleşme serüveninde dijital dünyada bir yolculuğa çıkarak teknolojinin gelişimini, evrimini ve toplumu dönüştürme sürecini irdeleyen, dijital dünyanın insani boyutuna da vurgu yapacak şekilde kullanıcıların dijital etik ve güvenlik kaygılarına cevap verebilen, teknolojik değişimlerin hızlı bir şekilde insan yaşamına dahil olmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan Toplum 5.0 ve dijital dönüşüm kavramları ile bunların hayata etkilerine yönelik toplumda bilinç oluşturmak adına açık kaynak pozitif içerik geliştirilmesidir.

Proje kapsamında dijital dünyadaki yolculuğumuzda yeni teknolojiler ve dönüşüm ile birlikte internetin insani boyutu olan etik ve güvenlik ana başlığında kitap çıkartılması hedeflenmektedir. Bu kitap ile amaçlanan; internet ve teknolojinin insani boyutu konularında toplumu bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca açık kaynak pozitif içerik geliştirilmesi ile ülkemizdeki bireylerin dijital mecraların yararları, zararları ve riskleri konusunda farkındalıklarını artırmak amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, dijital dönüşümle birlikte iletişimden eğitime, sağlıktan üretime, kamusal hizmetlerden sosyal hayata kadar her alanda kullanılmaya başlanan akıllı sistemlerin, blok zincir teknolojisinin, insansız teknolojilerin, otonom robotların, vb. teknolojilerin insan hayatına ve topluma sunduğu katkıları ve olası olumsuz sonuçlarını, bireylerin dijitalleşmenin toplumsal yansımalarını anlamalarını, dijital ortamda tehdit ve tehlikelerinden haberdar olarak kendilerini koruyabilmelerini sağlamaya hizmet edecek ve bunun için de yalan haber ve dezenformasyon, nefret söylemleri, algı yönetimi, dijital şiddet, kişilik hakları vb. pek çok konuda, alanında uzman kişilerin ve akademisyenlerin bilgi birikimlerini toplumun her kesimiyle kolaylıkla paylaşabileceği bir açık kaynak içerik geliştirme platformu oluşturmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak hedeflenmiştir.

Bu sayede, hem daha fazla Türkçe dijital içerik üretilecek hem de öğrencilere, son kullanıcılara, girişimcilere, kendini geliştirmek veya korumak isteyenlere fırsat eşitliği sağlayacak, erişilebilir makaleler, içerikler veya kaynaklar sunulabilecektir. Böylece, ülkemizin sahip olduğu dijital bilgi birikiminin hızla artması ve yaygınlaşmasına da katkı sağlanabilecektir. Çağrının öncelikli hedefi, ülkemizdeki uzman ve akademisyenlerin bilgi birikimi ve deneyimlerini BTK’nın sunduğu açık kaynak platform desteğiyle Türkiye’ye açmaları ve bireysel farkındalığın artmasına ve özellikle de öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasıdır.

Projenin Kapsamı

Proje, Endüstri 5.0 kavramlarıyla birlikte günlük hayata entegre olan dijital teknolojileri ve bunların birey, toplum, sektörler ve kurumsal yaşama etkilerini içerecek şekilde dijital etik ve güvenlik farkındalığı, dijital dönüşümü, internetin insani boyutunu içeren üretkenliği, fırsatları, riskleri ve sonuçta da bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı özendirici çalışmaları kapsamaktadır. Bu çerçevede dijitalleşmenin teknolojik ve insani boyutu konusu; Endüstri 5.0, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, blok zincir teknolojisi, sanal/artırılmış gerçeklik, dijital etik ve güvenlik, ekonomi, ticaret, hukuk, regülasyon, sağlık, eğitim, teknoloji, inovasyon vb. tüm yönleri ile ele alınmaya ve bu bütüncül bakış açısı ile dijital mecraların sunduğu fırsatlar, tehdit ve riskler, sorunlar ve çözüm yolları ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Projenin Önemi

Başta internet teknolojileri olmak üzere dijital teknolojiler giderek kullanıcıların hayatında daha çok yer edinmektedir. Bu teknolojiler birçok yönden faydalı olmakla birlikte bilinçsiz, aşırı ve yanlış kullanım ve maruz kalınan problemli içeriklerden dolayı bireyler üzerinde olumsuz etkiler de oluşturabilmektedir. Bugün dijital mecralar eğlence, eğitim, pazarlama ve üretim gibi pek çok alanda kullanılabildiği gibi yenilikçi çıktılar üretme noktasında da birçok avantaj sağlayabilmektedir. Bununla birlikte bilinçsiz kullanım, problemli içerikler, etik sorunlar, güvenlik riskleri, bağımlılık ve bu platformların istismar amaçlı kullanılması risk ve dezavantajlarından bazıları olarak sayılabilir.

Günümüzde, dijital dönüşümle birlikte bilgi, beceri ve ürün oluşturma yöntemleri farklılaşmaktadır. Sosyal, ekonomik, kamusal ve endüstriyel oluşumların işleyiş süreçleri değişmektedir. Bu değişim insanların iletişim kurma, yaşayış ve iş yapma şekillerini, alışkanlıklarını büyük ölçüde etkilemektedir. İnsanlar yeni hayatlarını yönetecek ve yönlendirecek bilgi ve beceriye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bilgi birikimine sahip bireyler yeni topluma kolay entegre olabilmekte ve sorunsuz bir şekilde hayatlarına devam edebilmektedirler.

Dijital dönüşüm yenilikçi teknolojilerin hayatın her alanında kullanılmasıyla başlamıştır. Dijital dönüşümle birlikte insanlar, kalitesi daha yüksek hizmetlere daha kısa sürede ve daha az iş gücüyle ulaşabilmektedir. Otomasyona geçilmesiyle birlikte maliyet, iş gücü ve zaman tasarrufunda bulunulmaktadır. Kısaca dijital dönüşümü kapsayan unsurların, insanların daha iyi yaşam koşullarına ve refah düzeyine sahip olmasına hizmet etmesi beklenmektedir. Bu amaçla bireylerin yeni teknolojilere kolaylıkla uyum sağlaması ve yeni topluma dinamik katılımının sağlanması önem taşımaktadır.

Bunun yanında dijital dönüşüm, öngörülebilen ve öngörülemeyen riskleri ve olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Siber saldırılar, bireyin yalnızlaşması, toplumsal değerlerin hızlı değişimi, teknoloji bağımlılığı gibi olumsuz sosyal, kültürel ve psikolojik etkileri olabilmektedir.

Sayısı her geçen gün hızla artan dijital platformların; kontrolsüz olarak kullanıcıya ulaşması, bilinçsiz kullanımı, karşılaşılan içeriklerin doğru olmaması, verilen mesajların kullanıcılar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkiler gibi birtakım riskli yönleri de bulunmaktadır. Nitekim içeriği uygun veya uygun olmayan, mahremiyet ihlaline yol açan ya da açmayan, etik kurallara uygun olan ya da olmayan birçok içerik dijital ortamlarda kullanıcılara sunulmaktadır.

Dijital çağda kullanılan teknolojik araçların ve tercih edilen platformların, çocuğundan yaşlısına kadar büyük bir kesime hitap etmesi, dijital ortamda geçirilen sürelerle doğru orantılı olarak karşılaşılabilecek olumsuz riskleri de her geçen gün artırmaktadır. Özellikle etik değerlere uygun olmayan, algı yönetimi içeren, güvenliği ve mahremiyeti ihlal eden, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler; güvenlik, kişisel gizlilik, istismar gibi konularda büyük tehdit oluşturmakta, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık noktasında büyük zararlar oluşturabilmektedir.

Bugün dijital mecralar günlük hayatımızda ve dünya literatüründe önemini giderek artırırken bu konuda ülkemizde bireyleri bilgilendirici, üretkenliklerini ve farkındalıklarını artırmaya yönelik yerli ve pozitif içeriklerin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu proje ile dijital platformlarda etik ve güvenlik konusu başta olmak üzere internetin insani boyutunun yanında dijital dönüşüm ve etkileri ile dijitalleşmenin teknolojik boyutu konusunda kullanıcılara yönelik bilgilendirici, eğitici ve bilinçlendirici içeriklerin oluşturulması sağlanmaya çalışılacaktır.

Proje Çağrısı kapsamında hazırlanacak olan Kitap Bölümlerine ait bazı örnek konu başlıkları ve olası bölüm adları, bu projeye destek vermek isteyen açık kaynak gönüllüsü olan değerli yazarlara yol göstermesi açısından aşağıda belirlenmiştir. Amaç ve kapsamından uzaklaşmadan, önerilen konu başlıkları genişletilebilir, güncellenebilir veya yeni konu başlıkları önerilebilir. Projeye destek verecek yazarların önerecekleri konunun açık kaynak projesinin önceki kitapları olan Dijital Okuryazarlık , Dijital Oyunlar-1 ve Dijital Oyunlar-2 kitaplarındaki bölümlerle benzer olmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kitap bölüm önerileri için konu başlıkları (Anahtar kelimeler) ve bu doğrultuda sizlere önerilen bölüm adları aşağıdaki gibidir. Yukarıda da belirtildiği üzere amaç ve kapsamından uzaklaşmadan, önerilen konu başlıkları genişletilebilir, güncellenebilir veya yeni konu başlıkları önerilebilir.

- Dijital güvenlik

- Dijital ticaret

- E-devlet

- Dijital dönüşüm

- Nesnelerin interneti

- Dijital gizlilik

- Dijital ebeveynlik

- Dijital etik

- Yapay zeka

- Dijital detoks

- Dijital ayak izi

- Dezenformasyon

- Yalan haber

- Online bankacılık

- Bilişim hukuku

- Siber Suçlar

- Siber güvenlik

- Blok zinciri

- Dijital mahremiyet

- Dijital itibar

- İnternette Unutulma hakkı

- İnternette lekelenmeme hakkı

- Dijital şiddet

- Teknolojik hastalıklar / Dijital sağlık

- Teknoloji ve toplum

- Dijital kültür ve kuşaklar

- Dijital kimlikler

- Dijitalleşme tarihi

- Sanal/ Artırılmış gerçeklik

- Dijital iletişim

- Toplum 4.0

- Büyük veri

- Teknolojinin geleceği

- Dijital Demokrasi

- Dijital Katılım

- Güvenli internet

- Sosyal medya / Sosyal ağlar

- Dijital medya / İnternet gazeteciliği / Yeni medya

- Dijital ebeveynlik

- Siber zorbalık

- Dijital erişim

- İnternette kişilik hakları

- İnternette özel hayatın gizliliği

- Dijital haklar ve sorumluluklar

- Dijital empati

- Online manipülasyon

- İnternet ve ahlak

- Sosyal medya ve toplum

- Online algı yönetimi

- İnternette ırkçılık ve nefret söylemi

- Kişisel veriler

- Uzaktan eğitim

- Dijital girişimcilik

- Dijital pazarlama

- Dijital reklamcılık

- Online eğitim

- Dijital bağımlılık

- Bulut sistem

- Dijital ahlak

- Dijital hukuk

- Dijital hizmetler

- Sosyal medya ve narsizm

Bu konu başlıkları (anahtar kelimeler) doğrultusunda bölüm önerileri aşağıdaki gibidir.

Dijitalleşmenin İnsani Boyutu:

1. Dijital Güvenlik ve Siber Güvenlik: Korunmanın Önemi

2. Dijital Gizlilik ve Mahremiyet: Kişisel Alanlarımızı Koruma

3. Unutulma Hakkı ve Lekelenmeme Hakkı

4. Bilişim Hukuku ve Dijital Hukuk: İnternetin Yasal Çerçevesi

5. Dijital Şiddet ve Siber Zorbalık: Sanal Dünyanın Karanlık Yüzü

6. Dezenformasyon ve Yalan Haber: Gerçekliği Sorgulamak

7. İnternette Irkçılık ve Nefret Söylemi: Toplumsal Yaralar

8. Dijital Kimlikler ve Ayak İzleri: Sanal Benlikler

9. Dijital Haklar ve Sorumluluklar: Etik Kavramlar

10. Dijital Empati ve Dijital Ahlak: İnsanlığı Koruma

11. Online Manipülasyon ve Algı Yönetimi

12. Sosyal Medya, Sosyal Ağlar ve Toplum

13. Sosyal Medya ve Narsisizm: Kendimizi Yansıtmak

14. İnternette Kişilik Hakları ve Özel Hayatın Gizliliği

15. Güvenli İnternet ve Dijital Erişim: Sorumluluk Sahibi Kullanım

16. Dijital Bağımlılık: Teknolojiye Doyumsuz Tutku

17. Dijital Kültür ve Kuşaklar (Dijital yerli-göçmen, X ve Y Jenerasyonu)

Dijitalleşmenin Teknolojik Boyutu

1. Dijital Dönüşümün Tarihi ve Toplum 5.0

2. Dijitalleşme ve Dijital Hizmetler

3. Nesnelerin İnterneti: Bağlantılı Bir Dünya

4. Büyük Veri ve Yapay Zekâ: Geleceğin Teknolojileri

5. Blok Zinciri ve Dijital Ticaretin Dönüşümü

6. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Sınırları Aşan Teknolojiler

7. Dijital İletişim ve İçerik Yaratma

8. E-devlet: Dijitalleşen Yönetim

9. Dijital Girişimcilik ve Pazarlama

10. Online ve Uzaktan Eğitim: Erişimin Gücü

11. Bulut Sistemler: Dijital Uzayda Veri Saklama

12. Dijital Sağlık: Teknoloji ve Sağlık Arasındaki Bağlantı

13. Yeni Medya ve İnternet Gazeteciliği

14. Dijital Ebeveynlik ve Ebeveyn Arabuluculuğu

15. Teknolojik Hastalıklar ve Dijital Detoks: Teknolojiden Arınma

16. Teknolojinin Geleceği: Beklentiler ve Öngörüler

17. Dijital Ticaret ve Online Bankacılık

18. Dijital Üretim ve Endüstri 5.0

Proje Başvuru Koşulları

Bu proje çağrısına; açık kaynak felsefesini benimseyip destek vermek isteyen, dijital içerik üretme, kitap bölümü yazma konusunda uzmanlığı olan ve koşulları sağlayan kişi/kişiler/öğretim elemanları/araştırmacılar/öğretmenler başvurabilir.

Oluşturulacak içeriklerin farkındalık artırmaya yönelik olmasının yanı sıra bilgi verici ve aydınlatıcı içerikler ile de desteklenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte çağrı kapsamında hazırlanan her bir kitap bölümü aşağıda yer alan özelliklere sahip olmalıdır:

1. Nitelikli ve güncel konu anlatımını kapsamalıdır.

2. Nitelikli görseller (çizim, fotoğraf vb.) ile bölümler desteklenmelidir.

3. Günlük hayatla bağlantılı örnekler verilmelidir.

4. Öneriler, çözümler veya yapılması gereken hususları içermelidir.

5. Ebeveynlere, eğitimcilere, gençlere ve çocuklara yönelik öneriler sunulmalıdır.

6. Her aşamasında etik kurallara uyulmalıdır.

7. Özgün olmalıdır.

8. Literatüre yeni kazanımlar sağlamalıdır.

9. Eserin dili Türkçe olmalıdır.

10. Türkçe dilbilgisi ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.

11. Metin içeresinde üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalıdır.

12. Bölümle alakalı dizin çalışması yapılmalıdır

Bununla birlikte, bölüm yazarı olma teklifinde bulunan adayın aşağıdaki şartlardan birisini sağlaması gerekmektedir:

a) Yükseköğretim kurumlarında çalışıyor olması

b) En az bir lisansüstü derecesine sahip olması

c) Bölüm ile ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü̈ düzeyde eğitim almış̧ ve/veya ders vermiş veya uzman olması

d) Konu ile ilgili yeterli deneyime sahip veya kitap, makale, tez yönetme vb. yayımlanmış eserleri olması

Proje Telif Hakları

1. Proje kapsamında kabul edilecek ve basılacak olan kitap bölüm telifi yazara aittir.

2. Yazar, açık kaynak felsefesiyle kitap bölümünü hazırlayacağından, hazırlanan kitap bölümü ile ilgili olarak bir ücret talep etmez.

3. Yazar, basılacak olan kitap bölümünün sadece basım, yayımlama ve dağıtım haklarını Yayınevine/BTK’ya devrettiğini bilir ve kabul eder.

4. Proje kapsamında görev alanlar; gönüllülük esasına göre projeye katkı sağlarlar. Herhangi bir ödeme talebi yapılmaz.

Başvuru Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Başvuru çağrısına sunulan kitap bölümü;en az 25 en çok 50 sayfaolacak şekilde hazırlanır.

2. Kitap bölümleri; Arial veya Times New Roman karakteri kullanılarak, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılır.

3. Faydalanılan kaynaklara atıflar yapılmalıdır. APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

4. Kaynakça kısmı, APA 6.0 yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

5. Kitap Bölümü ile ilgili yapılacak önerileri dikkate alır ve tekrar düzenler.

6. Başvuruların değerlendirilmesi altı temel kriter üzerinden yapılacağını ve buna göre kitap bölümünü hazırlayacağını bilir ve buna göre hazırlık yapar. Bu kriterler şunlardır;

- “hazırlanan kitap bölümünün niteliği”
- “anlaşılırlık”
- “zenginleştirilmiş içerik”
- “etik kurallara uyma”
- “öneriler veya tavsiyeler”
- “toplumsal faydayı ön planda tutma”

7. Kitap bölümü yazma başvuruları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Yazar, bu komisyon kararına uygun olarak kitap bölüm yazarlığı konusunda başvurunun kabul edilip edilmediği hakkında bilgilendirilir.

8. Yazar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından oluşturulan Kitap Editörlerinin yaptığı öneriler, tavsiyeler, düzeltmeler ve uyarıları dikkate alır.

9. Kitapta yer alacak bölümlere, Kitap Editörleri karar verir.

10. Kitabın ve bölümün basım için tasarımları, BTK’nın belirleyeceği Yayınevi tarafından yapılır.

11. Kitap basım, yayımlama ve dağıtım ücreti BTK tarafından karşılanır.

12. Hazırlanan kitap, “Üniversite Teşvik Yönetmeliğinde” belirtilen şartları sağlayan uluslararası saygın bir yayınevi tarafından basılır.

13. Kitabın Bölüm Yazar’ına 2 adet basılı kitap ücretsiz olarak verilir.

14. Kitabın belirlenen takvim içerisinde yayınlanması için, yazar belirlenen zaman içerisinde editörün yönlendirmelerine göre görevini zamanında tamamlar. Zamanında tamamlanmayan bölüm, kitap bölümü olarak kabul edilse bile diğer yazarlara verilen sözlerin zamanında tamamlanması için kitaptan çıkarılır.

15. Söz konusu kitabın ana başlık, alt başlık, özet ve ilgili kazanımlarına ilişkin gönderilen metinler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından oluşturulan Kitap Bölümü Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. İnceleme; başvuru koşulları ve değerlendirme sürecindeki kriterler dikkate alınarak yapılır. Komisyon, kitap yazarına tavsiyelerde bulunabilir.

Başvuru Süreci

Katkı sunabilecek yazar, hazırlayabileceği kitap bölümü alternatif(ler)i için ana başlık, alt başlıklar ile birlikte ilgili kitap bölümünün özeti ve bölümün kazanımlarını özetleyen bilgileri ve önerdiği konu ve içerikle ilgili deneyim, yayın vb. bilgileri 22/12/2023 tarihine kadar acikkaynak.gim.org.tr adresinden sisteme girer. BTK alınan bildirimleri onaylar ve yazara bilgi verir.

Dijital Etik ve Güvenlik: İnternetin İnsan Boyutu kitabı kapsamında yazacağınız bölüm ile teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik açık kaynak oluşturma projesine yapacağınız katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

BTK Güvenli İnternet Merkezi
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...